Posted in Մեդիակրթություն, Uncategorized

Ուսումնական օրացույց 2017-2018 ուսումնական տարի

Սեպտեմբեր

Advertisements
Posted in Մեդիակրթություն, Uncategorized

Մայրենի 5-րդ դասարան

Սեպտեմբերի 25-29

  • Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունը: Պատկերների մեկնաբանում, քննարկում:
  • Տեղեկություններ Կոմիտասի կյանքից.  Ո՞վ է Կոմիտասը, ի՞նչ գիտեք  նրա մասին:  Ուսումնասիրություններ՝ Կոմիտասի անունը կրող ինչե՞ր կան Հայաստանում:
  • Մուշեղ Գալշոյանի «Սպասումը»: Հարցեր և առաջադրանքներից ՝1, 2, 3, 6, 7, 8, 9:
  • Առցանց դաս
  • Աշխատանք գործնական քերականության գրքով՝ 67-72 համանուն բառեր, 76 դարձվածքներ:

Continue reading “Մայրենի 5-րդ դասարան”

Posted in Մեդիակրթություն, Uncategorized

Մայրենի 4-րդ դասարան

Սեպտեմբերի 25-29

  • Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունը: Պատկերների մեկնաբանում, քննարկում:
  • Տեղեկություններ Կոմիտասի կյանքից.  Ո՞վ է Կոմիտասը, ի՞նչ գիտեք  նրա մասին:
  • Ուսումնասիրություններ՝ Կոմիտասի անունը կրող ինչե՞ր կան Հայաստանում:
  • Լեզվական աշխատանք՝ ձայնավորների ուղղագրություն՝ Օ-Ո ուղղագրություն: Գործնական աշխատանք՝

1. Թռչն…րս, …վ, ….դանավակայան, բարձր…րակ, …լեյբոլ, կրկն…րինակ, հայ….րդի,  մեղմ….րոր, չ….գնել, գիշեր…թիկ, կիրակն….րյա, ան….րակ, ոսկեզ….ծել, ջր…..րհնեք, այս….րինակ,  հանր….գուտ, ….վքեր, ….դիսևս, միջ….րե, տափ…ղակ,  ան…գնական, կիրակն…րյա, շտապ….գնություն, բն….րրան, …րեց…ր, հանապազ…րյա, ցածր…րակ, …հմակ, …լտ, արծաթազ…ծ, փոխ…գնություն:

2. Հակա….դային, …ազիս, …րս…րդ, չար…րակ, ….բյեկտ, …սկեզ…ծել, ….դերևութամաբական, …րըստ…րե, ….րացույց, …րթ, …րձ, …ձ, ….ձագալար, ….ձիք, ամենա…րակյալ, ….րմիզդուխտ, հայ…րդի, արջ..րս, ջր…րհնեք, …լգոգրադ:

 

  • Աշխատանք գիրք-տետրով՝ էջ 9, 11, 10

Continue reading “Մայրենի 4-րդ դասարան”

Posted in Մեդիակրթություն, Uncategorized

Ուսումնական գրականություն

DSC08378

Continue reading “Ուսումնական գրականություն”

Posted in Մեդիակրթություն, Uncategorized

Ուսումնական օրացույց 2016-2017 ուսումնական տարի

DSC093794-5-րդ դասարանի նախագծեր

Սեպտեմբեր 

 Հոկտեմբեր

Continue reading “Ուսումնական օրացույց 2016-2017 ուսումնական տարի”